انواع الگوریتم‌های گوگل

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ Google در این ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺳﺎده‌ای از  کار ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎ را میدهیم. اﮔﺮ ﻣﯽ‌ﺧﻮاﻫﯿﺪ درباره اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ و ﺟﺰﺋﯿﺎت تخصصی درﺑﺎره 301ﻫﺎ، ﮐﺎﻧﻮﻧﯿﮑﺎل، ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺧﺰش و ﺳﺎﯾﺮ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﮔﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺌﻮ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﺪ، ادامه مطلب را از دست ندهید.     ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ تعریف اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ Google ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ. […]