اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ Google

در این ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺳﺎده‌ای از  کار ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎ را میدهیم. اﮔﺮ ﻣﯽ‌ﺧﻮاﻫﯿﺪ درباره اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ و ﺟﺰﺋﯿﺎت تخصصی درﺑﺎره 301ﻫﺎ، ﮐﺎﻧﻮﻧﯿﮑﺎل، ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺧﺰش و ﺳﺎﯾﺮ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﮔﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺌﻮ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﺪ، ادامه مطلب را از دست ندهید.

 

 

ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟

اﺑﺘﺪا ﺑﺎ تعریف اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ Google ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. زﯾﺮا ﮔﻮﮔﻞ ﲤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮان را ارائه دهد. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﯾﺠﺎد ﺷﺪ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻬﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ دراواﯾﻞ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ راه ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ پیدا کنند ﮐﻪ فکرکنند ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی آﻧﻬﺎ، باید رﺗﺒﻪ خوبی داشته باشد. در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد، ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺮار دادن ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺪﻫﺎ در وب ﺳﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم برچسب ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺘﺎ اﺳﺖ. برچسب ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺘﺎ موضوع صفحه را باید ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ بگوید.

 

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﺎﻧﺪا، اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ و ﻣﺮغ ﻣﮕﺲ ﺧﻮار ﺳﻪ ﺗﺎ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رخ داده اﺳﺖ.

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﺎﻧﺪا ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭘﺎﻧﺪا اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در 23 ﻓﻮرﯾﻪ 2011 معرفی شد. مساله مهمی ﺑﻮد. ﻫﺪف ﭘﺎﻧﺪا بالاتر ﻧﺸﺎن دادن ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ درﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ و پایین تر نشان دادن ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم داد و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ آن را ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ “Farmer” ﻧﺎﻣﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺰارع ﻣﺤﺘﻮا ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد. (ﻣﺰارع ﻣﺤﺘﻮا ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻊ آوری کرده و اﻏﻠﺐ اﻃﻼﻋﺎت را از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای داﺷﱳ رﺗﺒﻪ ﺑﻬﺘﺮ در Google ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﺷﱳ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺳﺮﻗﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ).
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ را ﺗحت ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ. این اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ در ﻧﻬﺎﯾﺖ رﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪه اش Panda Navneet ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪ.

 

وﻗﺘﯽ ﭘﺎﻧﺪا ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر آﻣﺪ، ﺑﺴﯿﺎری از SEOﮐﺎرﻫﺎ (ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮﻫﺎ) در انجمن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺎز ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﻨﮑﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﺎﻧﺪا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﻣﻮرد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ.

تاثیر پاندا بر سایت‌ها

در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد، ﭘﺎﻧﺪا روی ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ اثر منفی گذاشت. اﻣﺎ، ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎﯾﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ در روز آﭘﺪﯾﺖ ﭘﺎﻧﺪا افت کمی داشتند. ﭘﺎﻧﺪا ﲤﺎﯾﻞ دارد در ﺳﻄﺢ ﺳﺎﯾﺖ ارائه شود. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺎﺻﯽ را از ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ نادیده نمیگیرد بلکه ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻞ ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ درنظر میگیرد. در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد، ﭘﺎﻧﺪا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ وﺑﻼگ ﺧﺒﺮی ﯾﺎ ﯾﮏ زﯾﺮ داﻣﻨﻪ ﺧﺎص را تحت ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﻫﺮ چند وقت یکبار، ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﻘﻂ دوﺑﺎره ﺳﺎزی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ، ﮔﻮﮔﻞ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ، انجام ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ، اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ.

 

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ 

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ در اﺑﺘﺪا در ﺗﺎرﯾﺦ 24 آورﯾﻞ 2012 معرفی شد. ﻫﺪف ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ کاهش اﻋﺘﻤﺎد ﮔﻮﮔﻞ در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ است ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ به دنبال مزیت هستند. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ تمرکز اﺻﻠﯽ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ ﺑﺮ روی ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ. ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ می تواند وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ در ﭼﺸﻢ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ، ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻬﻨﺪ.

 

ﭼﺮا ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ یک رای ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ. لینک شدن ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ معتبر ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ، ﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ نامعتبر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ را نمیتوان یک رای ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ شمار آورد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﯾﻦ رای ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻔﺎوت اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، در ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﭘﯿﺪاﮐﻨﻨﺪ.

ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، اﻧﮑﺮ ﺗﮑﺴﺖ اﺳﺖ. اﻧﮑﺮ ﺗﮑﺴﺖ ﻣﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻼگ ﺑﺰرگ ﺳﺌﻮ،    (https://moz.com/blog) اﻧﮑﺮ ﺗﮑﺴﺖ “ﺑﻼگ ﺳﺌﻮ” ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﮔﺮ Moz.com ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮑﺮ ﺗﮑﺴﺖ “ﺑﻼگ ﺳﺌﻮ” ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ داده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ، را ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورد، ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ زبرا اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل “وﺑﻼگ ﺳﺌﻮ” ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ Moz را در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮیﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.

مقدار اﻧﮑﺮ ﺗﮑﺴﺖ 

ﻣﺮدم ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ را دﺳﺘﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ. درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزی در اورﻻﻧﺪو ﮐﺎر ﺳﺌﻮ انجام ﻣﯽ دﻫﻢ. در ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ را ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻢ در ﺟﺎﯾﮕﺎه اول ﺑﺎﺷﺪ دور بزنم، اﯾﺠﺎد ﯾﮏ دﺳﺘﻪ از ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮑﺮ ﺗﮑﺴﺖ در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزی در اورﻻﻧﺪو، ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزان در اورﻻﻧﺪو و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزی اورﻻﻧﺪو ﺑﻮد.، آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺮدم فهمیدند موثر بودن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻟﯿﻨﮏ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ مانند ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ معتبر بود. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺳﺌﻮﮐﺎرﻫﺎ انجام ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، اﯾﺠﺎد ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺤﻞ ﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ، ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻧﻈﺮآزﻣﺎﯾﯽ و ﮐﺎﻣﻨﺘﻬﺎ است.

فاکتورهای الگوریتم پنگوئن

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ دﻗﯿﻘﺎ نمی داﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ، و ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ آن اﺳﺖ. در ذﻫﻦ ﻣﻦ، اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﻋﯽ (ﻋﺎﻣﻞ اﻋﺘﻤﺎد) اﺳﺖ ﮐﻪ Google آن را روی ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد، اﻣﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ، ﺟﺎن ﻣﯿﻠﺮ، ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ در ﺳﻄﺢ وب ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ نامعتبر اﺳﺖ،  ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﮐﻞ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ رﺗﺒﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯿﺸﻮد.

 

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ را تحت ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ، ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ام ﮐﻪ در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎ اﻓﺖ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت رده ﺑﻨﺪی ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﮑﺎری ﻟﯿﻨﮏ دارد.

ﻣﺮغ ﻣﮕﺲ ﺧﻮار  ﭼﯿﺴﺖ؟

 

ﻣﺮغ ﻣﮕﺲ ﺧﻮار ﺣﯿﻮان ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت از ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ ﯾﺎ ﭘﺎﻧﺪا اﺳﺖ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮغ ﻣﮕﺲ ﺧﻮارﻫﺎ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی را ﺧﺮاب ﮐﺮده اﻧﺪ. میتوانم ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻫﺮ ﻣﻮردی ﮐﻪ ﻣﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدم، اﯾﻦ مطلب درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ. ﮔﻮﮔﻞ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﻣﺮغ ﻣﮕﺲ ﺧﻮار در 26 ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2013 اﻋﻼم ﮐﺮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، در آن زﻣﺎن، آﻧﻬﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮغ ﻣﮕﺲ ﺧﻮار ﺣﺪودا ﯾﮏ ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ معرفی شده اﺳﺖ. اﮔﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺮغ ﻣﮕﺲ ﺧﻮار واﻗﻌﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎ واﻗﻌﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﺠﺎل و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪﯾﺪی از ﻃﺮف دﻧﯿﺎی ﺳﺌﻮ ﺑﺮای اﺗﻔﺎﻗﺎت ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ ﻣﺎه اوت ﺳﺎل 2013 ﻣﯽ دﯾﺪﯾﻢ ولی اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻮاع ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در 21 اوت رخ داد، ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺰرگ در آن روز را ﮔﺰارش دﻫﺪ.

 

اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮغ ﻣﮕﺲ ﺧﻮار ﺷﻤﺎ را تحت ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ، ﻓﮑﺮ ﺑﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑه تجارت ﺧﻮد ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻓﺖ در 4 اﮐﺘﺒﺮ 2013 ﺑﺸﻮﯾﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ به دلیل ﻧﻮﺳﺎزی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ ﺑﻮد. ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎد دارم ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮغ ﻣﮕﺲ ﺧﻮار تحت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، در واﻗﻊ تحت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪﭘﺲ از اﻋﻼم ﮔﻮﮔﻞ در ﻣﻮرد ﻣﺮغ ﻣﮕﺲ ﺧﻮار اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﻋﺎﻟﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺮغ ﻣﮕﺲ ﺧﻮار وﺟﻮد دارد که عنوان می‌کند که ﻣﺮغ ﻣﮕﺲ ﺧﻮار ﯾﮏ تحول ﮐﺎﻣﻞ از ﮐﻞ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻮد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﻧﯽ ﺳﻮﻟﯿﻮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ، اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، ﭘﺎﻧﺪا و ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻗﺮار دادن ﺑﺨﺶ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻮﺗﻮر است. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﺎ ﭘﻤﭗ ﺳﻮﺧﺖ. اﻣﺎ، ﻣﺮغ ﻣﮕﺲ ﺧﻮار ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺒﻮد. اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻨﻮز از ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻄﻌﺎت ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﻧﺪا و ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ)، اﻣﺎ بخش زیادی از ﻣﻮﺗﻮر ﮐﺎﻣﻼ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ.

ﻫﺪف اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺮغ ﻣﮕﺲ ﺧﻮار

ﻫﺪف اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺮغ ﻣﮕﺲ ﺧﻮار درک ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ. ﺑﯿﻞ ﺳﻼوﮐﯿﺲ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ، او ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ در ﺟﺴﺘﺠﻮی “ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن و ﺧﻮردن ﭘﯿﺘﺰا ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ” اﺳﺖ، ﻣﺮغ ﻣﮕﺲ ﺧﻮار ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ آن “ﻣﺤﻞ” اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “رﺳﺘﻮران ﻫﺎ” ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺻﻮﺗﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺘﯽ را ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﳑﮑﻦ اﺳﺖ “ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺌﻮ در ﺳﯿﺎﺗﻞ” باشد. اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺘﯽ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ (ﯾﻌﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ Glass Google ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ Now Google)، ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ “ﮐﺪام ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﯿﺎﺗﻞ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺌﻮ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ؟ ” باشد. ﻫﺪف ﻣﺮغ ﻣﮕﺲ ﺧﻮار درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺘﺸﺎن اﺳﺖ.

#آپدیت_الگوریتم #الگوریتم  #الگوریتم_پاندا #پاندا # الگوریتم_پاندا #پاندا #الگوریتم_گوگل #الگوریتم_مرغ_مگس_خوار  #مرغ_مگس_خوار

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *